Regulamin

ZASADY ODWOŁYWANIA WIZYT W DOMU ROZWOJU:

 1. Wizyty w Domu Rozwoju należy odwoływać i przekładać z minimum 24h wyprzedzeniem. Opłata za nieodwołanie lub nieterminowe przełożenie wizyty i zarezerwowany czas terapeuty wynosi 100% kosztu wizyty.
 1. Opłatę za nieodwołane lub nieterminowo przełożone spotkanie należy uiścić przed kolejnym spotkaniem i jest to warunkiem przyjęcia pacjenta.
 1. W przypadku nieobecności na 3 kolejnych wizytach pacjent może stracić kolejne zarezerwowane terminy. W takim wypadku warunkiem przyjęcia jest wniesienie zaległych opłat na konto bankowe lub osobiście w recepcji minimum 2 dni przed kolejną wizytą.
 1. Wizyty można odwoływać mailowo, telefonicznie, smsowo lub osobiście. 

 

 

 

Regulamin sprzedaży biletów przez Usługi Psychologiczne Joanna Gruhn-Devantier na platformie www.dom-rozwoju.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia regulujące procedurę zakupu Biletów i rezerwacji wizyt z wykorzystaniem Systemu na stronie www.dom-rozwoju.pl.

 

2. Użytkownik lub Klient dokonując zakupu Biletu lub rezerwacji wizyty z wykorzystaniem Systemu zobowiązany jest do potwierdzenia czy zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz że je akceptuje.

 

 

§2 Definicje

 

1. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu:

 

1) Bilet – imienny dowód potwierdzający zawarcie przez Użytkownika lub Klienta umowy o udział w Wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę.

 

2) Biuro Obsługi Klienta – punkt, w którym udzielane są Klientom i Użytkownikom wszelkie informacje dotyczące zakupu, ważności Biletów oraz Biletów elektronicznych. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem e-maila w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 17:00. E-mail: hello@dom-rozwoju.pl

 

3) Dowód Zakupu – Bilet (wygenerowany przez system imienny e-mail potwierdzający rejestrację)

 

4) Dzień Roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

 

5) Wydarzenie – każde wydarzenie organizowane przez Dom Rozwoju (ul. Ksawerów 23,  02-656 Warszawa), na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Sprzedawcy.

 

6) Klient – osoba dokonująca zakupu Biletu.

 

7) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów.

 

8) Sprzedawca – Usługi Psychologiczne Joanna Gruhn-Devanatier z siedzibą w Warszawie przy ul. Schroegera 90 m. 10, 00-503 Warszawa, REGON 367856449, NIP 1182150354 e- mail: hello@dom-rozwoju.pl; nr. tel. +48 504 510 410 prowadząca dystrybucję Biletów na wydarzenia za pośrednictwem Systemu.

 

9) System – komputerowy system sprzedaży Biletów i rezerwacji wizyt udostępniony przez Sprzedawcę. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży Biletów i rezerwacji wizyt.

 

10) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.dom-rozwoju.pl.

 

 

§3 Ogólne zasady sprzedaży Biletów

 

1. Sprzedawca jest organizatorem Wydarzeń.

 

2. Lista Wydarzeń, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu znajduje się na stronie www.dom-rozwoju.pl.

 

3. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie do zaprzestania sprzedaży Biletów na Wydarzenie przez System.

 

4. Przed zakupem Biletu korzystając z Systemu, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym przez Sprzedawcę na stronie www.dom-rozwoju.pl.

 

5. Sprzedawca nie prowadzi telefonicznej sprzedaży biletów.

 

 

§4 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie www.dom-rozwoju.pl

 

1. Proces zakupu Biletu dystrybuowanego przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Systemu składa się z etapów:

 

 • 1) wybór Wydarzenia;
 • 2) podanie danych osoby kupującej bilet (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu);
 • 3) płatność za Bilet poprzez system PayU;
 • 4) zakończenie procesu zakupu.

 

 

§5 Wybór Wydarzenia

 

1. Każdy Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybrane przez siebie Wydarzenie.

 

2. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu ilości Biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie dokonywania zamówienia na stronie www.dom-rozwoju.pl.

 

3. Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Wydarzeń aktywnych w Systemie.

 

4. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Wydarzenie wskazane na Bilecie.

 

5. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu i zostanie uznany za nieważny. Sprzedawca dopuszcza możliwość wystąpienia szczególnych przypadków, w których uczestniczenie w Wydarzeniu będzie możliwe na podstawie duplikatu biletu wydanego przez Sprzedawcę.

 

6. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Użytkownik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Biletu przez Sprzedawcę oraz nie później niż na 7 Dni Roboczych przed datą Wydarzenia, zobowiązany jest do dostarczenia takiego Biletu na adres: hello@dom-rozwoju.pl lub Dom Rozwoju, ul. Ksawerów 23,  02-656 Warszawa, w celu dokonania jego wymiany.

 

Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli ten dopuścił się zwłoki w dostarczeniu Biletu i Sprzedawca otrzyma Bilet w terminie późniejszym niż wskazany powyżej. W przypadku nieotrzymania Biletu przez Użytkownika, na co najmniej 2 Dni Robocze przed datą Wydarzenia Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących zamówienia osobom trzecim i/lub wydrukowanie i wykorzystanie Biletu przez osoby trzecie.

 

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu Użytkownikowi i/lub skutki udostępnienia Biletu osobie trzeciej.

 

 

§6 Podanie danych osoby kupującej bilet

 

1. W celu zakupu Biletu każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu w celu należytego przeprowadzenia procesu zakupu Biletu i rezerwacji miejsca.

 

2. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na Bilecie, czy informacje umieszczone na Bilecie są tożsame z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych do Systemu przez Użytkownika oraz brak możliwości zalogowania się do Systemu wynikający z przyczyn technicznych lub okoliczności obiektywnych pozostających poza kontrolą Sprzedawcy.

 

 

§7 Wybór sposobu płatności za Bilet na stronie www.dom-rozwoju.pl

 

1. Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać za pomocą przelewu elektronicznego poprzez system płatności PAYU (lista banków, za pomocą, których można dokonać płatności będzie przedstawiona podczas składania zamówienia) oraz za pomocą karty kredytowej.

 

2. Wszelkie koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet zakupiony za pośrednictwem Systemu w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, w tym opłatę transakcyjną, ponosi Sprzedawca.

 

3. Sprzedawca zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być niedostępne

 

w przypadku niektórych Wydarzeń. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Wydarzenia i/lub innych czynników niezależnych od Sprzedawcy.

 

4. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Użytkownik powinien zakończyć proces składania zamówienia w oznaczonym czasie (1 godzina). Dniem zawarcia umowy na uczestniczenie w Wydarzeniu jest dzień wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

 

5. Transakcja nieopłacona w terminie (w ciągu jednej godziny liczonej od rozpoczęcia procesu zakupu biletów do zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy) zostanie automatycznie anulowana.

 

6. Zamówienie, dla którego wymagana jest płatność, lecz nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu.

 

7. W przypadku anulowania zamówienia, nie ma możliwości jego przywrócenia. Gdyby jednak wpłacone środki wpłynęły na rachunek Sprzedawcy, Użytkownikowi przysługuje jedynie zwrot wpłaconych pieniędzy.

 

8. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania płatności za konkretne zamówienie w całości. Użytkownik nie może za pomocą jednego przelewu dokonać zapłaty za więcej niż jedno zamówienie.

 

9. Bilet elektroniczny (imienne potwierdzenie rezerwacji) Klient otrzyma e-mailem niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności za Bilet.

 

10. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

 

 

§8 Zakończenie procesu zakupu Biletu

 

1. Po wyborze sposobu zapłaty Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu oraz zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.

 

2. Faktura za zakupiony Bilet przesłana zostanie na życzenie.

 

3. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w sytuacji, gdy:

 

 • 1) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionej karty kredytowej;
 • 2) Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;
 • 3) Bilet nie został opłacony we wskazanym terminie;

 

4. W przypadku anulowania zamówienia, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu ceny biletu wraz z kosztami dostawy zamówienia.

 

5. W przypadkach wskazanych powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.

 

6. Użytkownik po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego anulowania.

 

7. Użytkownikowi zawierającemu umowę sprzedaży biletów w systemie www.dom-rozwoju.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży biletów zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku).

 

 

§ 9 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Wydarzenia, zwrot pieniędzy za Bilety

 

1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i miejsca Wydarzenia (poza zmianą miejsca Imprezy w ramach tej samej miejscowości). Sprzedawca nie będzie zobowiązany do żadnej dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na Wydarzenie.

 

2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkowników i Klientów. Użytkownicy i Klienci zostaną poinformowani o wszelkich zmianach poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.dom-rozwoju.pl. Dodatkowo, Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

 

3. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zachowania oryginału Biletu oraz dowodu zakupu biletu celem uzyskania zwrotu pieniędzy. W celu otrzymania zwrotu pieniędzy za Bilet, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zwrotu oryginału Biletu Sprzedawcy.

 

4. Zwroty Biletów na odwołane Wydarzenie przyjmowane będą we wskazanym przez Sprzedawcę terminie, nie dłuższym jednak niż 30 od daty ogłoszenia odwołania Wydarzenia, wyłącznie w Domu Rozwoju, ul. Ksawerów 23,  02-656 Warszawa lub za pośrednictwem internetu. Do obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się dzień wpływu Biletu nadanego pocztą do Sprzedawcy.

 

5. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadkach uzasadniających zwrot kosztów zakupu Biletu, zwrotowi podlega cena Biletu zapłacona przez Użytkownika lub Klienta.

 

6. W przypadku zwrotu Biletu elektronicznego zakupionego poprzez System, należy odesłać plik zawierający Bilet elektroniczny na adres e-mail Sprzedawcy: hello@dom-rozwoju.pl wraz z wypełnionym formularzem zwrotu Biletu elektronicznego. Formularz będzie dostępny na stronie www.dom-rozwoju.pl w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwroty.

 

7. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu dokonany będzie przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w punktach powyżej.

 

 

§ 10 Odpowiedzialność

 

1. Użytkownik lub Klient powinien sygnalizować Sprzedawcy wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu. Sprzedawca nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Sprzedawca nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Sprzedawcy.

 

2. Sprzedawca nie odpowiada za odwołanie Wydarzenia za wyjątkiem obowiązku zwrotu pieniędzy za Bilet.

 

3. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi zamówienia lub Wydarzenia na niewłaściwy adres e-mail, jeśli dane te zostały błędnie podane przez Użytkownika.

 

4. Reklamacje dotyczące organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas Wydarzenia powinny być zgłaszane przez Użytkownika lub Klienta w trybie 3 dni bezpośrednio do Sprzedawcy.

 

5. Reklamacje dotyczące jakości obsługi w procesie sprzedaży Biletu, niedogodności podczas składania zamówienia, innych zdarzeń związanych z procesem sprzedaży Biletu Użytkownik lub Klient powinien składać do Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym zakupionym za jego pośrednictwem z danymi dysponenta tego Biletu, pod kątem ich zgodności. Sprzedawca zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, iż dane dysponenta biletu nie są zgodne z danymi zawartymi na Bilecie, ma prawo do żądania okazania przez dysponenta Biletu dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Wydarzenie, na którą Bilet został zakupiony.

 

 

§ 11 Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, jest Usługi Psychologiczne Joanna Gruhn-Devantier, ul. Schroegera 90 m. 10, 01-845 Warszawa.

 

2. W procesie rejestracji w Systemie lub dokonując zakupu Biletu, Użytkownik lub Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna sprzedaży biletów, jak również w celu archiwizacji, obsługi reklamacji lub zwrotu. Dane osobowe są podawane dobrowolnie.

 

3. Użytkownik lub Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.

 

 

§ 12 Inne postanowienia

 

1. W przypadku zmiany treści Regulaminu, do zamówienia znajduje zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

 

2. Wszelka korespondencja Użytkownika lub Klienta ze Sprzedawcą powinna odbywać się drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@dom-rozwoju.pl lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Dom Rozwoju, ul. Ksawerów 23,  02-656 Warszawa, o ile Sprzedawca nie wskaże innej metody komunikacji.